Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi

1

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri, Tamamlayıcı Yedek Hukuk Kuralı

A

A TİPİ YATIRIM FONU/ ORTAKLIĞI, A'da, AB INTESTATO, AB-I RÜY, Aba, ABA VÜ ECDAD, abad, Abandon, Abanma, Abartma, ABD, Abducation, Abes, Abesle Iştigal, Abid, Abidat, ABLAK, ABLUKA, ABOLİTİON, Abone, Abonman, Abortion, ABROGATİON, Absolut, ABSORPTİON, ABSTRACTUM, ABİDEVİ, Acaib, ACCEPTANCE, ACCEPTOR, ACCESSİO, ACCİPİENT, Acele itiraz, Acemi, ACEMİ ŞOFÖR, Acenta, Acenta Sözleşmesi, Acentalık, Aceze, Acib, Acilen, Acir, Aciz Belgesi, Aciz Vesikası, ACQUİSİTİO HEREDİTATİS, ACQUİSİTİO PER UNİVERSALEM, Act, ACT OF PARLİAMENT, ACUZ VE ACUZE, ACİZ SEBEBİYLE ISKAT, ACİZ VESİKASI, ACİZ VEYA ACZ, Ad, AD ARBİTRİUM, AD FİŞİ, AD HOC, AD HOC HAKİM, AD NOTATİON, AD PERSONAM, ADA, Ada, ADAB, ADAB-I MUAŞERET, ADAB-I UMUMİYE, ADAB-I UMUMİYE ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR, ADABA MUĞAYİR, Adad, Adak, Adalet, ADALET DERGİSİ, ADALET KAPISI, Adalet nedir?, ADALET SARAYI VEYA ADLİYE SARAYI, ADALET-PENAH, Adaletin Kısımları, ADAM KALDIRMAK, Adaptasyon, ADAT, ADAŞ VEYA ADDAŞ, Adet hukuku, Adi iflas, Adi Kefalet, Adi Mülkiyet, Adi Senet, Adi Şirket, Adli Tıp Kurumu Şubesi, Ahar, Aile Hukuku, Akar, Akid, Akidler nasıl sona erer, Akıl hastalığı veya Akıl zayıflığı, Akit, Alacak hakları, Alacak Senedi, Alacaklının Temerrüdü, Alacağın temliki, ALtyapı, Ana Gayrimenkul/Anataşınamaz, Ana sözleşmeye intibak etmek, Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesinin denetimini kapsamı, Anayasa Mahkemesinin yapısı, Angary, Anglo-Sakson Hukuk sistemi, Antre, Antroposentrik yaklaşım, Arazi, Ariyet, Arsa, Arsa Payı, Askeri Yargıtay, ASkeri Yüksek idare mahkemesi, Asliye Ceza, Asliye Ceza Mahkemesi, Asliye Hukuk, Asliye Hukuk Mahkemesi, Aval Vermek, Avârız, Ayıba karşı Tekeffül Borcu, Ayn, Ayni, Aynı Hak, Ayni Hak, Ayni Haklar, Ayni haklar, Azil, AÇIK ARTIRMA, AÇIK BARAJ, AÇIK BÖLGE, AÇIK BİLET, AÇIK CEZAEVİ, AÇIK DENİZ, AÇIK FATURA, AÇIK KAMBİYO SENEDİ, AÇIK KAPI POLİTİKASI, AÇIK KART, AÇIK LİMAN, Açık Mektup, AÇIK OTURUM, Açık Teklif usulü, AÇIK TEŞEKKÜR, AÇIK ÇEK, Açık çek, AÇIK ŞEHİR, AÇIKTAN SATIM, Açılış tasdiki, Açığa Alma, AÇIĞA SATIŞ, AÇIĞA İMZA, AÇLIK GREVİ, Açmaz, Ağır Ceza, Ağır Ceza Mahkemeleri

B

ba'dehû, Bahri, Bakiye, Bariz, Basın özgürlüğü, Basiret, Basiretli, Batıl, Bayi, Bağımsız Bölüm, Bağımsız bölüm, Bedensel Haklar, bedâyî, Beyinsel Ölüm, Bilumum, Binaen, Birel işlem, Biyolojik ölüm, Borçlar Hukuku, Borçlar Kanunumuza göre borcu sona erdiren nedenler, Borçlunun Temerrüdü, Borçtan kurtulma davası, Bozucu Şart, Butan, Bâ tapu, bâ'de'l-isticar, bâ'de'l-istirdad, bâb, bâdî olmak, bâligân-mâbelâğ, Bâlâ, bâîs olmak, Bölge İdare Mahkemesi

C

Cebri İcra, Ceza, Ceza davaları, Ceza Hukuku, Ceza Mahkemeleri, Ceza Usul Hukuku, Cins Tahsisi, Cürüm, Cüz'i Halef, Çap-Çaplı Tasarruf Belgesi, Çevre hukuku, Çevre Hukukunun Temel ilkeleri, Çözüm yollarının tükenmesi

D

Daire, Danıştay, Dava açma hakkı, Davacılar, Davaya Karşı Savunma İmkanları, Devletler Genel Hukuku, Devre Mülk, Dilekçe, Doğa Hukuku, Duruma göre ücret

E

Ekonomik ve Mesleki Nitelikteki Haklar, Emlak Beyanı, Emlak vergisi, Emlâk-i sirfe, Emr-i makzî, Emredeci Kurallar, Emredici Kurallar, Emtea, emval, Emvali menkule, Enfüsi, Ergin, Esbab-ı mucibe, Esham, Eslem, Evrâkı müsbite, Evsaf, Evvela, Evvelemirde, Ezcümle, ezmân, Eşcar, Eşhas, Eşkâl, Eşya Hukuku

F

Ferağ, Fuzuli Şagil

G

Gaiplik Kararı, Gayrimenkul Mükellefiyeti, Gayrimenkul Mülkiyeti, Gecekondu, Geçici çözüm, Grup girişimi

H

Haciz, Hak, Hak Ehliyeti, Hakim, Harita, Hata, Hukuk davaları, Hukuk kuralları ile ahlak kuralları arasındaki ilişkiler, Hukuk kuralları ile görgü kuralları arasındaki farklar, Hukuk kurallarını kim vaaz eder, Hukuk Kurallarının Amaçları, Hukuk kurallarının kaynakları nelerdir, Hukuk Kurallarının Nitelikleri, Hukuk Kurallarının Çeşitliliği, Hukuk Mahkemeleri, Hukuk Sistemleri, Hukuka aykırı fiiler, Hukukileşme, Hukukun işlev ve amaçları nedir, Hüccet, Yerleşme Alanı

I

idari Sözleşme, insan öldürmek, intifa hakkı, ispat yükü, istinabe, İcma, İcra Tetkik, İdare Mahkemesi, İdeal veya Doğal Hukuk, İflas Hukuku, İfraz, İhbarname, İktisap, İmar Durumu, İmar Planı, İngiliz Hukuk Etkisi Taşıyan Hukuklar, İntifa Hakkı, İntifa hakkı, İpotek, İptal davası, İrtifa Hakkı, İrtifak Hakkı, İrtifak Hakları, İskan, İslam hukuk sistemi, İslam Hukuku Etkisi altındaki Gruplar, İstimlak, İzale-i Şuyu, İçtihat, İş Hukuku, İş Mahkemesi

K

Kadastro, Kagir, Kamu Hukuku, Kamulaştırmak, Kamuya Açık Alan, Kanıt, Kanıt kuralları, Kanun Hükmünde Kararnamaler, Kanun hükmünde kararname, Kanun nasıl yapılır, Kanun Tüzük Ve Yönetmeliklerin Uygulanması, Kanunlar, Kanunun gerekçesi nedir, Kapalı Cezaevi, Karma Hukuk, Kat Karşılığı Anlaşması, Kat Maliki, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı, Kiralama İşlemi, Kısıtlı olmamak, Kişiler Hukuku, Kişilik Hakkı, Kişiliğin Sona Ermesi, Koordineli Çap, Kuru Mülkiyeti, Külli Halef

M

Maddi Değeri olan Yenilik Doğuran Haklar, Mahkemeler, Mahkemenin dostları, Malvarlığı Hakları, Manevi Nitelikteki Haklar, Meclis İç Tüzükleri, Mecur, Medeni Hukuk, Medeni Semere, Menkul Mülkiyeti, Mevzii İmar Planı, Mevzu Hukuk, Miras Hukuku, Mirasın İntikali, Muahhar, Muallak, Muamelat, Muavin, Muhatara, Mutalebe, Mutasarrıf, muâhede, Müflis, Mühür, Mülga, Münkasem, Mürettep, Müsadere, Müstakil Tapu, müstehak, Müsteniden, Müsâvât, Mütemerrid, Mütemmim Cüz, Müteselsil Sorumluluk, Müştemilât

N

Nafaka Yükümü, Nazım Plan, Neden Stratejik dava açılması gerekebilir

O

Ölüm Karinesi, Özel Hukuk

P

Pafta, Pozitif hukuk, Pro bono, Protesto

R

Raf Etmek, Rayiç, Rayiç Değer, re'sen, Rehin, Rehin Hakları, Rekabe, Resim, Resmi Gazete, Resmi Senet, Reşit, Roma - Germen Hukuk sitemi, Roperli Kroki, rü'yet, rücu, Rücu Hakkı, Rücu hakkı, Rüsum, Rüçhan, Rüçhan Hakkı

S

Sabıka, Sabıka Kaydı, Sahih, Satış Vaadi, Satış Vadi, Savcı, Savcılık, Savunma tarafı, Sayıştay, Sağ olarak doğmak, Sebketmek, Selb, Selef, Semen, Semere, Senevî, Serdetmek, Sigorta primi, Sınırlı Ehliyet, Sirkat, Siyasi haklar, Sosyal devlet, Sosyal hayatı düzenleyen kurallar, Sosyal ilişkiler, Sosyal Kurallar, Sosyal ve ekonomik haklar, Sosyalist hukuk sistemi, SSK Sigortalı Hizmet Dökümü, Stratejik Dava, Stratejik dava, Stratejik dava kimler tarafından açılabilir, Stratejik dava nasıl açılır, Stratejik dava ne zaman açılır, Stratejik dava nerede açılır, Sukut, Sulh Ceza, Sulh Hukuk, Summon, Sureti mahsusa, Suspect, Suveri müsaddaka, Sözleşme, Sözleşme serbestisi, Sübut Sebebi, Sübût, Sükna, Sükna Hakkı, Sükna hakkı, Sülüsân, Şagil, Şahbender, Şahsi edim, Şahsi Haklar, Şahsi haklar, Şahsiyet hakları, Şamil, Şayian, Şefi, Şerait, Şerh, Şerik, şibh, Şufa, Şufa Hakkı, Şufa hakkı, Şuhut, Şuyuun İzalesi, Şâmil olmak, Şârih, Şâyi hisse, Şüf'a Hakkı, Şümul, Şüyu

T

Ta'lık, Taahhütname, Taalluk, Taayyün, Tabii Semere, Tabiyet, Tacir, Tadil, Tadât, Tahassul, Tahavvül, Tahdîdât, Tahfif, Tahkikat, Tahlif, Tahliye, Tahliye taahhütnamesi, Tahmil, Tahrip, Tahrir, Tahriren, Tahsin, Tahsis, Taht, Tahtani, Tahtani fevkani, Tahvil, Tahvilat, Tahşiye, Takaddüm, Takarrür etmek, Takas, Takrir etmek, Takrîr, Taksim, Takyit, Talik, Talâk, Talîmâtnâme, Tam ehliyet, Tam ehliyetsizlik, Tam olarak doğmak, Tam Yargı Davası, Tamamlayıcı Yedek Hukuk Kuralı, Tapu Kadastro, Tapu Senedi, Tapuyu misil, Tarihi Hukuk, Tariki âmm, Tasarruf, Tashih, Tasrih etmek, Tasvib, Tatbika medar imza, Tathir, Tavassut, Tavazzuh, Tavzif, Tavzîh, Tazammun etmek, Tazminat, Tağyir, TBCCI, Teadül, Tebaa, Tebdil, Tebeddül, Tebellür, Tebellüğ, Tebeyyün, Tebeyyün etmek, Tebligat, Tebâdür, Tecdit, Tecezzî, Tecvîz, Tedabir, Tedarik, Tedavül, Tedbir, Tediye, Tedricen, Tedvîn, Teehhür, Teemmül, Teessüs, Tefehhüm, Teferruat, Teferruğ, Tefhim, Tefrişat, Tefvîz, Tehâlüf, Tek taraflı irade beyanı, Tekabül etmek, Tekeffül, Tekemmül, Tekevvün etme, Tekâyüd, Tekçi ve ikici sistemler, Telhîs, Telif, Telif hakları, Telvis etmek, Telâfi, Telâhuk, Temadi, Temellük, Temerrüd, Temettü, Teminat, Teminat akçesi, Temlik, Temliki Tasarruf, Temyiz başvurusu, Temyiz Kudreti, Tenbih, Tenezzül, Tenkis, Tenmiye, Tensip, Tenvîrât, Tenzil, Tercihe şayan, Teressübât, Terettüp etmek, Terhin, Terkin, Termim, Tersîmât, Tertip, Terâküm, Tescil, Tesellüm, Tesmiye, Tesviye, Tesâhub, Tevakkuf, Tevarüs, Tevdi etmek, Teveccüh, Tevellüt, Tevessül etmek, Tevhid, Tevkil, Tevlit etmek, Tevliyet, Tevliyet davası, Tevsîk, Tevzi, Tezkere-i sâmiyye, Tezyinat, Tezâyüd, Teâmül, Teşevvüş, Teşmil, Ticaret Kanunu'na göre ticaret şirketleri, Toplu iş sözleşmesi, Trampa, Târik, Töre Hukuku, Tüketici Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi Dilekçesi Örneği, Türk Anayasasının Temel ilkeleri, Tüzel Kişi, Tüzük, Tüzükler

U

Uhde, Uhdesinde, Ulak, Umran, Umranî, Urup, Uruz, Usat, Usera, Uslub, Ustabaşı, Usul, Usul Hısımlığı, Usul Hukuku, Usuli İşlem, Usulsüz, Usulsüz Tebliğ, Usulsüzlük, Usur, Usus, USUSFRUCTUS, Uvertür, Uyanık, Uyarlama, Uyarma, Uydu Kent, Uygar, Uygulama imar planı, Uygulama imar plânı, Uygunsuz, Uyruk, Uyrukluk, Uyuşmazlık Komitesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Uyuşmazlık mahkemesi, Uyuşturucu Maddeler, Uzatılmış mal ortaklığı, Uzlaşma, Uzlaştırma, Uzlet, Uzman, Uzun Uzadıya, Uzuv, Übüvvet, Ücra, Ücret, Ücret Hesap Pusulası, Ücret tevkifi, Ücretli, Ücretli izin, Ücretsiz izin, Üfül, Üfürükçü, Üleşim, Ülfet, Ülke, Ülkedışılık, Ülkü, Ümid, Ümmehat, Ümmet, Ümmi, Ümmü'l Kitab, Üniform, Üniforma, Üniter Devlet, Üniversal, Üniversalist, Ünlü, Ünsiyet, Üretim, Üretim Kooperatifi, Üretim Vasıtaları, Ürün, Üs, Üst Geçit, Üst hakkı, Üstün İrade, Üstüne Toz Kondurmamak, Üstüne Yatmak, Üstüne üstüne gitmek, Ütopi, Ütopist, Üvey, Üye, Üç Aşağı-Beş yukarı, Üç Kağıt, Üçkağıtçı, Üçlü Kararname, Üçü-beşi aramak, Üçüncü Kişi, Üçüncü taraflar

V

Vaziyet Planı, Vekalet, Veraset Beyanı, Veraset İlanı, Vergi Mahkemesi, VOLE YERİ, VOLTA ATMAK, VOLİ ÇEVİRMEK, VOUCHER, VUKU, VUKUF, VULGARİZE ETMEK, Vur Abalıya, Vur Emri, Vurgun, Vurguncu, Vurgunculuk, Vurucu Güç, Vurucu Tim, Vuslat, Vusta, Vusul Nazariyesi, Vusul veya Vüsl, Vuzuh, Vücub, Vücub Ehliyeti, Vücut Bulmak, Vürud, Vüs'at, Vüska, Vüsuk, VİTALİTE, VİYADÜK, VİZE, VİZR, VİZİTE

W

Wage, wagon-Lit, War, Ward, Warning, WARRANT, WARRANTY, WASH ROOM, WATCH, WATCHHOUSE, WATERRİGHTS, Wealth, Web, Web Sayfası, Weight, Welcome, Welfare State, Weltpolitik, Who's Who, Wholesale, Wing, Withdrawal, Wolf Dog, World, World Court, World War, World Wide, Writ

X

X Ray, XE’ROS COPY

Y

Ya, Ya Herru Ya Merru, Yaban, Yabana Atmak, Yabancı, Yabancı Hisse Senedi, Yabancı Ortaklık, Yabancı Sermaye Piyasası, Yabancı Yatırım Fonu, Yabancılaşma, Yabani, Yad Eller, Yad Etmek, Yadigar, Yafta, Yaka Paça, Yaka Silkmek, Yakalama, Yakalanmak, Yakaza, Yakin, Yakınen, Yakıt, Yalan Dolan, Yalan Tesbit Makinası, Yalan Yere Yemin, Yalancı Ölüm, Yalancı Şahit, Yalanlamak, Yamak, Yampiri, Yan, Yan Kesicilik, Yanaz, Yanaşma, Yandan Çarklı, Yangın Sigortası, Yangından Mal Kaçırmak, Yankesici, Yanlış Hüviyet Verme, Yansız, Yansızlık, Yanödeme, Yapay Piyasa - Yapay Fiyat, Yapı, Yapı alacaklısı ipoteği, Yapı Ruhsatı, Yapılan işlemin geçerli olması, Yapılan işlemin iptal olması, Yapışkan, Yapmacık, Yaptırım, Yara, Yaranmak, Yardakçı, Yardakçılık, Yardım Nafakası, Yardımcı Hizmet, Yargı, Yargı alanı, Yargı birliği veya Yargılama Birliği, Yargı Mercii, Yargı Oranı, Yargı Yeri, Yargı Çevresi, Yargılama Giderleri, Yargılama Harcı, Yargılama Hukuku, Yargıtay, Yarı Mamül, Yarıcılık, Yarım Pansiyon, Yarımağız, Yasa, Yasa Boşluğu, Yasaklayıcı Hüküm, Yasakçı, Yasal, Yasal Grev, Yasallaştırmak, Yasama Dokunulmazlığı, Yasama Erki, Yasama Organı, Yasama Yetkisi, Yasanın İptali, Yasağı Şer'i, Yataklık, Yatay, Yatay Geçiş, Yatılı, Yatırım, Yatırım Danışmanlığı, Yatırım Fonu, Yatırım Fonu Katılma Belgesi, Yatırım Ortakları, Yatırım Teşviki, Yatırım İndirimi, Yatırmak, Yatısız, Yatıştırmaca, Yaver, Yavşak, Yaya Geçidi, Yaya Kaldırımı, Yaya Yolu, Yayımcı, Yayımlamak, Yayın Yasağı, Yayınevi, Yayla, Yaylak, Yaz Saati, Yaz-Boz Tahtası, Yazgı, Yazıhane, Yazık Etmek, Yazılı Beyyine, Yazılı Delil, Yazılı Hukuk, Yazısız Hukuk, Yazışmak, Yazman, Yağlı Ballı, Yağlı Kuyruk, Yağma, Yağma Yok, Yağmacılık, Yaş Haddi, Yaş Küçüklülüğü, Yaş Tashihi, Yaşlılık, Yed, Yed'i istirdat, Yed-i Tula, Yedd veya Yed, Yedek Akçe, Yedek Hukuk Kuralı, Yedek Hukuk Kuralları, Yedekleme, Yedi Canlı, Yediemin, Yedin İadesi, Yedirme, Yegane, Yehova veya Yahova Şahidi, Yeis, Yeknesak, Yekpare, Yekta, Yekün, Yeltenmek, Yem, Yem Olmak, Yem Yeme, Yemin, Yemin-i Lağv, Yemin-i Merdude, Yeni Arazi Teşekkülü, Yeni arazi teşekkülü, Yeni Hisse Pazarı, Yeniden Değerleme, Yenileme, Yenilik Doğuran Davalar, Yenilik Doğuran Hak, Yerel, Yerel Mahkeme, Yerinde, Yerinde Saymak, Yerindelik, Yerinden Yönetim, Yerleşim Alanı, Yerli, Yesar, Yetenek, Yeterlilik, Yeterlilik Sınavı, Yeterlilik Önergesi, Yetim, Yetimhane, Yetinme, Yetiştirme Yurdu, Yetki, Yetki Belgesi, Yetki Devri, Yetki Gasbı, Yetki Tevsii, Yetkili, Yevm, Yevm-i Mahsus, Yevmi, Yevmiye Defteri, Yezdan, Yezid, Yeğen, Yeğleme, Yeşil Alan, Yeşil Dalga, Yeşil Oy, Yeşilay, Yeşiller

Z

Za'f-ı Te'lif, Za'fiyet, Zaaf, Zabıt, Zabıt Ceridesi, Zabıt Defteri, Zabıt defteri, Zabıt Katibi, Zabıt Vakası, Zabıta Cezası, Zabıta Devleti, Zabita veya Zaptiye, Zabıtname, Zabt, Zabtiyye, Zad, Zade, Zaferyab Olma, Zahib Olmak, Zahir, Zahiren, Zahiri, Zahmet, Zaid, Zaif, Zail, Zaim, Zalim, Zalimane, Zaman, Zaman aşımı, Zaman Önceliği, Zamanaşımı, Zamane, Zamin, Zamin Olmak, Zamm, Zammetmek, Zanaat veya Zenaat, Zani, Zaniye, Zanlı, Zanpara veya Zenpare, Zapt u Rabt, Zarala Mukabelede Bulunmak, Zarar, Zarar Dide, Zarar ve ziyan, Zarar İrası, Zarar-ı Amm, Zarar-ı Ehaf, Zarar-ı Eşedd, Zarar-ı Has, Zarar-ı Maddi, Zarar-ı Manevi, Zarar-Ziyan, Zararın Tazmini, Zarfında, Zarfçı, Zarfçılık, Zaruret, Zaruret Hali, Zaruri, Zaruri Masraflar, Zat, Zata Mahsus, Zaten, Zati Eşya, Zatişleri, Zaviye, Zayi, Zayıf Para, Zağar, Zebh, Zebhiyye, Zebun veya Zabun, Zecr, Zecren, Zecri Tedbir, Zede, Zedeleme, Zedelemek, Zeheb, Zekat, Zeker, Zelil, Zelle, Zemin, Zemin Kat, Zemm, Zenb, Zenne, Zennelik, Zerayi, Zerk, Zero Rating, Zevahir, Zevahiri Kurtarma, Zevaid, Zeval, Zeval Bulmak, Zevat, Zevce, Zevciyyet, Zevi'l-Erham, zevâid (zevait), Zeyil Name, Zeyl, Zeylen, Zi, Zibidi, Zibil, Zifaf, Zıhar, Zihin, Zihni Kayıt, Zihnini Çelmek, Zihniyet, Zikir, Zikretmek, Zil Takmak, Zılgıt, Zilhicce, Zilkade, Zıll veya Zıl, Zillet, Zilli, Zilyed, Zilyedlik, Zilyet, Zilyetlik, Zilzurna, Zimem, Zimemdar, Zimmet, Zimmet Ehli, Zimmete Para Geçirmek, Zimmethal Veya Zi Medhal, Zımn, Zımnen, Zımni, Zımni İrade Beyanı, Zımnında, Zımnî, Zina, Zinakar, Zincirleme Suç, Zındık, Zira, Zirai Kazanç, Zirai Sigorta, Zirai İşletme, Zirar, Ziya, Ziyade, Zom, Zor Kullanma, Zoralım, Zorba, Zorla icra, Zorla Yürütme, Zorlayıcı Sebepler, Zuhur, Zuhur etmek, Zula, Zula Etmek, Zührevi, Zührevi Hastalıklar, Zühul Etmek, Zümre, Zürriyet, ZÜRRİYETSİZ, ZÜYUF

Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1